جمعه, 05 ارديبهشت, 1393


شما در اين صفحه هستيد >> رزومه  >  طرح های پژوهشی  >  پژوهش های پایان یافته  

طرح های پژوهشی دکتر شهرام محمدخانی

1.    محمدخانی، شهرام، حمیدرضا حسن­آبادی، حمید یعقوبی، ولی­الله رمضانی، حمید پیروی. (1392). ساخت و استانداردسازی مقیاس رشد روان‌شناختی دانشجویان. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

2.    محمدخانی، شهرام؛ اسدی، مسعود.(1391) علل گرايش نوجوانان به مواد مخدر صنعتي در استان بوشهر و ارائه راهكارهای پيشگيري انتظامي از آن. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

3.    محمدخانی، شهرام. (1389). اعتبار بخشی برنامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی برای نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.

4.    محمدخانی، شهرام. (1388). طراحی و تدوین برنامه­ی توانمند سازی روانی- اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر سوء مصرف مواددفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.

5.    محمدخانی، شهرام. (1384). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه­ی عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد به منظور شناسایی دانش آموزان در معرض خطر سوء مصرف مواددفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران.

6.    محمدخانی، شهرام. (1383). عوامل موثر در فرار دختران از خانه و نقش مدرسه در پیشگیری از آن. .معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی.

7.    محمدخانی، شهرام. (1379). همه گیر شناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر 15-7 سال شهر تهران. معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.

8.    محمدخانی، شهرام. (1379). بررسی تجربی اثر القای خلق منفی بر فعال سازی نگرش‌های ناکارآمد در افراد مستعد افسردگی. انستیتو روان‌پزشکی تهران.

9.    محمدخانی، شهرام. (1385). مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطردانشگاه علو بهزیستی و توان‌بخشی.